Praktische informatie
Legal Beetle

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Wwft

 • Indien van toepassing, moet Legal Beetle zich houden aan overheidsvoorschriften die zijn opgelegd om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en andere toepasselijke voorschriften.
 • Indien deze of andere voorschriften met betrekking tot ‘know-your-client’ van toepassing zijn, dient u Legal Beetle documenten (waaronder persoonsgegevens) te verstrekken die uw identiteit, bedrijfsidentiteit, personeel/zakelijke adressen en andere contactgegevens bevestigen, evenals informatie die nodig is om de contractuele relatie tussen ons tot stand te brengen. U moet alle anti-witwascontroles volledig naleven en doorstaan, inclusief verificatie van alle documenten binnen de aan u geadviseerde periode en voordat de werkzaamheden kunnen aanvangen.
 • Persoonsgegevens, verzameld op grond van de Wwft, worden door Legal Beetle alleen verwerkt met het oog op het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme en worden niet verder verwerkt voor commerciële doeleinden of andere doeleinden die niet verenigbaar zijn met dat doel.
 • Legal Beetle vernietigt de persoonsgegevens die zij uit hoofde van de Wwft heeft verkregen onmiddellijk na het verstrijken van de termijn, bedoeld in artikel 33 lid 3 en 34 Wwft, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

Privacystatement

Rechtsbijstandverzekering

 • Heeft u een rechtsbijstandsverzekering en ziet u af van een beroep op de rechtsbijstandspolis, terwijl daardoor u uw aanspraken verliest op vergoeding van buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten alsmede eventuele overige aanspraken op deze rechtsbijstandpolis? Bevestig dit dan aan ondergetekende voorafgaand aan uw akkoord op deze offerte aan mr. J.B.A. (Joost) Gerritsen.

Interne kantoorklachtenregeling en forumkeuze

 • Advocaat mr. J.B.A. (Joost) Gerritsen beschikt over een kantoorklachtenregeling die van toepassing is op de contractuele relatie tussen Legal Beetle en u/uw organisatie. Zie: https://legalbeetle.com/klachtenregeling/.
 • Meer informatie over deze regeling kunt u nalezen in artikel 6.28 Voda.
 • Op basis van de algemene voorwaarden (Bijlage 2) worden geschillen voortvloeiend uit de dienstverlening van Legal Beetle beslecht bij de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
 • Verplichte mededeling ex artikel 6.32 Verordening op de advocatuur en artikel 35a Regeling op de advocatuur:
  • mr. J.B.A. (Joost) Gerritsen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Privacy Recht. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Vervanging en waarneming

 • Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, is collega-advocaat mr. de heer P.J.M. Gerritsen van KERN Advocatuur te Amsterdam aangewezen om te dienen als vervanger of zaakwaarnemer.

Rekening derdengelden

 • Legal Beetle maakt geen gebruik van een rekening waarop derdengelden kunnen worden gestort.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 • Joost Gerritsen heeft een individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Markel (Postbus 23198, 3001 KD Rotterdam, info@markelintl.nl, +31107981000, www.markelinsurance.nl, KvK-nummer: 71616616).
  • Financiële dekking: 1 miljoen Euro per aanspraak en 2 miljoen Euro per verzekeringsjaar. Verder geldt een verzekeringsclausule voor werkzaamheden als advocaat, waarbij Joost Gerritsen als “verzekerde” geldt. Deze clausule luidt geparafraseerd: ‘Lid 1. [Deze] verzekering [biedt] dekking voor de aansprakelijkheid voor schade aan zaken, niet zijnde geld en/of geldswaardig papier of documenten en andere in verband met een opdracht aan verzekerde toevertrouwde papieren, akten, gegevens op informatiedragers en dergelijke, die een verzekerde in het kader van een opdracht uit hoofde van zijn verzekerde hoedanigheid tijdelijk ten behoeve van een cliënt onder zich heeft. Lid 2. Voor de dekking als bedoeld in lid 1 geldt een verzekerd bedrag van EUR 125.000,– per aanspraak en per verzekeringsjaar, als onderdeel van het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag per aanspraak en per verzekeringsjaar.’
  • Geografische dekking: De verzekering biedt dekking voor aanspraken die worden ingesteld en/of in rechte aanhangig worden gemaakt in de gehele wereld. De verzekering biedt echter geen dekking voor aanspraken waarop het recht van de V.S. van toepassing is en/of die in de VS. in rechte aanhangig worden gemaakt.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Voer uw e-mailadres in om updates te ontvangen

Stay up to date through social media: