Algemene Voorwaarden
Legal Beetle

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Legal Beetle verstrekte opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht. Artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:408 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing.
 2. Indien de zaak wordt behandeld door mr. J.B.A. (Joost) Gerritsen, komt de overeenkomst tussen de cliënt en de eenmanszaak van Joost Gerritsen genaamd “LB Advocatuur, mede h.o.d.n. Legal Beetle” (hierna: “Legal Beetle”), geregistreerd in het handelsregister onder nummer 63012294.

Tarieven en facturatie

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt het bedrag aan honorarium vastgesteld op basis van tijdsbesteding en het toepasselijke uurtarief. Het genoemde uurtarief is exclusief BTW. Kosten die niet in het uurtarief zijn verwerkt, zoals verzendkosten, KvK-kosten, deurwaarderskosten, griffiegelden, vertaalkosten en reis- en verblijfskosten zullen aan de opdrachtgever worden doorbelast. Het uurtarief kan jaarlijks wijzigen i.v.m. inflatiecorrectie.
 2. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. Facturatie vindt gewoonlijk maandelijks plaats.
 3. Indien meerdere opdrachtgevers voor (vrijwel) dezelfde werkzaamheden opdracht geven aan Legal Beetle wordt geacht sprake te zijn van een gezamenlijke opdracht en zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de facturen.

Derden

 1. Het staat Legal Beetle vrij om naar eigen inzicht gebruik te maken van de diensten van derden indien zulks voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Hierover zal zoveel mogelijk eerst met de opdrachtgever worden overlegd. Kosten in verband met de inschakeling van deze derden zullen worden doorbelast aan de opdrachtgever.

Intellectuele eigendom

 1. Legal Beetle behoudt zijn rechten voor op alles wat hij in opdracht maakt, zoals zijn auteursrechten.
 2. Legal Beetle’s werken mogen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de opdracht. Indien de cliënt wenst zijn werken – zoals adviezen, presentaties of andere (schriftelijke) bijdragen – op een andere manier te gebruiken, dan dient hiervoor Legal Beetle’s toestemming worden gevraagd.

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Legal Beetle uit hoofde van wanprestatie, onrechtmatige daad, dan wel een andere wettelijke grondslag voor schadevergoeding, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Legal Beetle wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over gaat, is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit de door Legal Beetle uitgevoerde werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, door opdrachtgever aan Legal Beetle is betaald, tot een maximumbedrag van € 10.000,– inclusief BTW.
 2. Iedere rechtsvordering jegens Legal Beetle vervalt, indien zij wordt ingesteld na verloop van één jaar na de dag, volgende op die waarop de onmiddellijke nakoming kan worden gevorderd.

Archief en persoonsgegevens

 1. Dossiers zullen na afronding van de zaak worden gearchiveerd voor een periode van vijf jaar. Daarna worden de dossiers vernietigd.
 2. Voor informatie over de omgang met persoonsgegevens door Legal Beetle, zie het privacystatement: https://legalbeetle.com/privacystatement/.

Overig

 1. Bij klachten over de dienstverlening kan gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling van Legal Beetle, zie hiervoor: https://legalbeetle.com/klachtenregeling/.
 2. Voor nadere informatie over Legal Beetle, zoals over zijn waarnemingsregeling, verzekering en de Wwft, zie https://legalbeetle.com/beroepsinformatie en https://legalbeetle.com/praktische-informatie/.
 3. Op alle opdrachten aan Legal Beetle is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil tussen opdrachtgever en Legal Beetle wordt bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Voer uw e-mailadres in om updates te ontvangen

Stay up to date through social media: