Privacystatement
Legal Beetle

Onderstaand privacystatement is van toepassing op de dienstverlening van Legal Beetle en is gebaseerd op het model van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit is dus niet exemplarisch voor hoe Joost normaliter voor cliënten privacystatements schrijft (!).

 • Algemeen: Legal Beetle respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Legal Beetle verwerkt.
 • Verwerkingsantwoordelijke en communicatie: Legal Beetle – gevestigd te (5211 AK) Willemsplein 2 in Den Bosch – verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Legal Beetle.
 • Doel verwerking persoonsgegevens: Legal Beetle verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens voor de hierna te noemen doeleinden: – het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures; – innen van declaraties; – advisering, bemiddeling en verwijzing; – voldoen aan onze beroepsregels en wettelijke verplichtingen zoals Wwft-verplichtingen; – marketing- en communicatie activiteiten zoals cliënttevredenheidsonderzoeken. Conflict-of-interests check: er kan van uw gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met u als cliënt). Daartoe gebruiken wij enkel de noodzakelijke gegevens om dit na te gaan.
 • Welke persoonsgegevens worden verwerkt? Legal Beetle verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens: (1) Contactgegevens (zoals e-mailadres en woonadres) van/over personen werkzaam voor uw organisatie en/of uw contractpartijen c.q. wederpartijen (2) nadere identificerende gegevens van/over personen werkzaam voor uw organisatie zoals geboortedatum, geslacht en aanspreekvorm. Meer concreet kan het gaan om: basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie; contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres; aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat; financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer; technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt; alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen. Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Legal Beetle omdat deze door uw organisatie zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.
 • Grondslag verwerking persoonsgegevens: Legal Beetle verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: – wettelijke verplichting zoals de verplichtingen uit de Wwft; – uitvoering van een overeenkomst met Legal Beetle; – verkregen toestemming van betrokkene(n); – gerechtvaardigd belang van Legal Beetle of diens cliënt en/of derden.
 • Ontvangers: Legal Beetle deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Legal Beetle, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Legal Beetle persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Legal Beetle uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Legal Beetle ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.   
 • Beveiliging persoonsgegevens: Legal Beetle hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Legal Beetle gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Legal Beetle in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
 • Bewaartermijn persoonsgegevens: Legal Beetle bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Persoonsgegevens die zijn ontvangen t.b.v. een offerte worden verwijderd zodra er geen aanvaarding door uw organisatie tot stand komt.
 • Privacy rechten van betrokkenen: Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via het contactformulier. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Legal Beetle aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Legal Beetle neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.
 • Gebruik social media: Op de website van Legal Beetle zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter of Linkedin. Legal Beetle houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.
 • Beveiliging: Legal Beetle maakt gebruikt van betrouwbare verwerkers en derden, allen gevestigd in EU/EER. Met hen zijn verwerkersovereenkomsten gesloten en geheimhoudingsverklaringen afgenomen, waar nodig. U realiseert zich dat ondanks alle door kantoor in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.
 • Aanpassing privacy statement: Legal Beetle heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website https://www.legalbeetle.com.
 • Vragen & Contact: Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Joost Gerritsen.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Voer uw e-mailadres in om updates te ontvangen

Stay up to date through social media: